تصویری نادر از یک خوشه ستاره‌ای در فاصله ۱۸۰ هزار سال نوری از زمین