گواهی امضا

گواهی امضا یعنی یک نفر قصد دارد امضای خودش را نزد دفترخانه گواهی نماید، و دفترخانه تایید کند که امضای مذکور، مربوط به شخص متقاضی است.

مراحل

برای اخذ گواهی امضا از محضر ۲ حالت وجود دارد:

 1. شخصی فرم مخصوصی که از یک اداره یا شرکت و یا ارگانی را گرفته و قصد دارد ذیل آن را گواهی کند.
 2. شخصی مستقیما به محضر مراجعه می نماید و تقاضای گواهی امضا می کند.
  • که در این حالت امضا ایشان در فرم های مخصوص دفترخانه گواهی میگردد.

 همراه داشتن مدارک شناسایی در هر دو حالت الزامی است.

هزینه

نکته

 1. متون خارجی ابتدا باید ترجمه شده سپس گواهی گردند.
 2. افراد بی سواد، اثر انگشتشان گواهی میگردد، که در این صورت یک نفر معتمد باید همراه خود داشته باشد.
 3. اسناد مالی از قبیل چک و سفته و… قابل گواهی شدن نیستند.
  • ماده۳۶‏‏‏ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۱۰):  سردفتر مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته­ های مالی یعنی نوشته­ هایی که در آن به ‌طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاکننده، تعهد یا ضمانت شده و یا آن‌که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکت‌های ثبت شده است، نخواهد بود.
   • تبصره ـ سردفتر مکلف است نسخه گواهی امضاهایی که به نحو الکترونیک به ثبت رسیده را از سامانه در قالب سند قابل حمل (PDF) دریافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه در قالب فایل الکترونیکی ذخیره و نگهداری نماید.
 4. اسنادی که گواهی می شوند باید عادی باشند. (سند رسمی نباشند)
 5. نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده ۲۷۵ آیین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته میشود. ? (ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی)
  • مسلم الصدور یعنی؛ صدور آن از شخص مسلم شمرده شده و می تواند در دادگاه اساس و مبنا قرار گیرد.

نکته: صدور گواهی امضا اوراقی که مفاد آن تعهد مالی تلقی شود منجر به انفصال موقت از ۳ ماه تا ۶ ماه برای سردفتر خواهد شد. لذا سردفتران عزیز به این مهم توجه ویژه داشته باشند. (ماده ۶۵ آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی… مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۱۰)