علامت تجاری (برند)

هر شرکت تجاری پس از ثبت در مراجع قانونی، نیاز به علامت تجاری یا برند خواهد داشت که به وسیله آن محصول یا خدمت خود را به مردم معرفی کند. مطابق به قانون هر نوع علامتی اعم از نماد، حرف، عبارت، نقش، تصویر و… که برای مشخص کردن یک واحد تجاری و شناساندن آن به کار برود، علامت یا برند تجاری نام دارد

.صاحب علامت تجاری، می تواند:

  1. علامت تجاری خود را به شخص دیگری انتقال دهد.
  2. یا اجازه بهره برداری از علامت تجاری را به شخص دیگری منتقل کند.

که برای هر دو مورد باید به دفترخانه ای در سطح شهر مراجعه نمایید.

ماده ۱۳۹ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری: هرگونه انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.

اجازه بهره برداری از علامت تجاری

صاحب علامت تجاری، می تواند اجازه بهره برداری از علامت تجاری خود را به شخص دیگری بدهد.

که در این صورت، مالک علامت تجاری کماکان مالک آن است و فقط موافقت خود را درباره استفاده از علامت تجاری توسط دیگری اعلام می کند. که معمولاً در قبال پرداخت مبلغی است.

برای اجازه بهره برداری از علامت تجاری، مالک میتواند وکالت بلاعزلی به اجازه گیرنده بدهد.

لذا با عنایت به ماده ۱۴۱ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ذکر این نکته ضروری می باشد که آیا وكيل حق انتقال يا اعطاي اجازه هاي بعدي را به اشخاص حقيقي يا حقوقي دارد یا ندارد؟

که در صورت عدم ذکر این موضوع، اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می‌رسد، غیر انحصاری تلقی میگردد.

ماده ۱۴۱ ـ مالک علامت میتواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید.
در مجوز بهره‌برداری همچنین باید صریحاً به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می‌شود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطای اجازه های بعدی را دارد یا خیر. اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می‌رسد، غیر انحصاری تلقی می‌گردد.

نحوه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات

همچنین مطابق ماده ۱۴۲ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری: مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز بهره‌برداری احراز کند، در غیر این صورت، مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.