تماس با دفترخانه ۳۶ کرمانشاه

آدرس:

کرمانشاه – میدان رفعتیه- خیابان دکتر فاطمی- شماره ۸۷

سردفتر: سید ضیاءالدین خرم شاهی

دفتریار اول : گلناز آریاپور

دفتریار دوم : سید عمادالدین خرم شاهی

تلفن :

۰۸۳-۳۷۲۵۸۰۰۱-۶

۰۹۲۱۰۳۲۳۸۶۶