برابر اصل نمودن ا‌وراق و ضمائم متقاضیان

بخشنامه ریاست محترم سازمان درخصوص “برابر اصل نمودن ا‌وراق وضمائم متقاضیان

دفاتر اسناد رسمی مکلفند به هرگونه درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم متقاضیان رسیدگی کنند.

احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور طی بخشنامه ای از کلیه دفاتر اسناد رسمی خواست که در راستای اجرای سیاست قضا زدایی و جلوگیری از مراجعه عدیده اشخاص به دادگستری‌ها و تکریم ارباب رجوع، نسبت به هرگونه درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم متقاضیان رسیدگی کنند. برابر اصل نمودن ا‌وراق و ضمائم متقاضیان

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متن بخشنامه صادره از سوی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدین شرح است: « نظر به اینکه حسب گزارشات واصله مصدق نمودن رونوشت یا تصاویر اسناد (موضوع ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی) باعث مراجعات عدیده اشخاص به دادگستری‌ها و ایجاد ازدحام در این مراکز شده به نحوی که در بعضی از دادگستریهای مراکز استانها (واحد برابر با اصل) تشکیل گردیده، لذا به منظور اجرای سیاست قضازدایی و کاهش مراجعات به مراجع قضایی و همچنین رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع، مستندا به ماده ۵۷ قانون فوق الذکر و ماده ۶۴ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌نماید: دفاتر اسناد رسمی نسبت به برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم ارائه شده از ناحیه متقاضیان وفق مقررات اقدام و از استنکاف از پذیرش امور مربوط به این قبیل مراجعین اکیدا خودداری نمایند. مقتضی است مراتب به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد. بدیهی است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان خواهد بود».

ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی – خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‎شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت‎خانه‎ها و یا کنسولگری‎های ایران گواهی شده باشد.

هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی ا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصّل باشد، قسمتی‎هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می‎گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‎توانند مطابقت رونوشت‎های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

ماده‌ ۶۴ آیین نامه اجرای قانون دفاتر اسناد رسمی ـ از قیم‌ نامه‌ و وکالت‌ نامه‌ و اوراق‌ دیگری‌ که‌ برای‌ تنظیم‌ ثبت‌ سند به‌ دفتر اسناد رسمی‌ سپرده‌ شده‌ رونوشت‌ به‌ تقاضاکننده‌ داده‌ می‌شود. ولی‌ رونوشت‌ مزبور در حکم‌ اصل‌ سند نبوده‌ و سند عادی‌ محسوب‌ است‌ و در ذیل‌ آن‌ قید می‌شود: رونوشت‌ مطابق‌ سند عادی‌ است‌ که‌ به‌ دفتر سپرده‌ شده‌.