مردم در سراسر کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ واکسینه می‌شوند